Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн өхөөрдөм 10 эмэгтэй Idol-ууд
 • Хамгийн өхөөрдөм 10 эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.20 PM (2013-03-16)


  Top 10 өхөөрдөм эмэгтэй Idol-ууд...  1. Sunny

  386625_159886674112971_100002749184793_182212_579476259_n

  2.IU

  20110308_iu_mv_1

   3.Soyeon 

  4.Sandara

  http://4.bp.blogspot.com/-j9fsZ4U1v8w/UOTQMfL1ywI/AAAAAAAAglg/pgW6Zo4MA8w/s1600/201301020837560310_1.jpg


  5.Taeyeon

  http://www.hwaitingclub.com/wp-content/uploads/2013/01/taeyeon-first-love.jpg


  6.Jiyeon 

  23325_485817774794339_1763669805_n

  7.Sulli 


  8.Victoria 

  9.Sohee 


  10.Boram.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-16) Ïðîñìîòðîâ: 1036 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû