Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн царайлаг 8 эрэгтэй Idol-ууд
 • Хамгийн царайлаг 8 эрэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.14 PM (2013-05-03)


  MBC телевизийн нэгэн нэвтрүүлэгээс хамгийн царайлаг 8 эрэгтэй Idol-ыг нэрлэжээ...


  1. Big Bang's TOP

  http://forums.allkpop.com/attachments/1-jpg.44247/

  2. INFINITE's L

  http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/385527_308045459234520_1193314665_n.jpg

  3. JYJ's Yoochun

  http://24.media.tumblr.com/c5d6ae43eae561b0ae0bbe1c7aab48e9/tumblr_mg072hHiDf1r3wtdxo1_500.jpg

  4. 2PM's Nickhun

  http://www.jpopasia.com/i1/news/4/11663-1qom7dea58.jpg

  5. SHINee's Key

  http://www.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/03/20120330_shinee_key.jpg

  6. ZE:A's Siwan

  http://www.k-pop.ru/wp-content/uploads/2013/01/im-siwan-tumblr.png

  7. Super Junior's Siwon

  http://koreadansaya.files.wordpress.com/2013/01/siwon-super-junior-29389856-600-800.jpg?w=523&h=697

  8. TVXQ's Changmin

  http://forums.allkpop.com/attachments/changmin-tvxq-sstp-jpg.64616/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-03) Ïðîñìîòðîâ: 1014 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû