Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн ач тустай Idol-ууд
 • Хамгийн ач тустай Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.45 AM (2013-04-09)


  Хөгжмийн сайт болох Yes24 ” Ямар од хамгийн ачтай вэ?” гэсэн санал асуулга явуулжээ.

  Энэ санал асуулганд 2am Jokwon 38% (395) саналаар 1 д

  Jokwon ий гэр бүл үнэхээр их хөдөлмөрлөдөг байсан ба тэр үед Jokwon нь JYP ийн  trainee болжээ. Тэр амжилтанд хүрвэл гэрийнхэндээ байшин авч өгнө гэж амласан юм байна. Мэдээж тэр амжилтанд хүрсэн байшин болон машин гэрийнхэндээ авч өгсөн байна. Үнэхээр ачтай хүү байна.

  IU 24% (246) саналаар 2 д оржээ.

  SNSD ийн Seohyun  21% (220) саналаар 3 д

  Miss A Suzy 13% (135) саналаар 4 д орсон байна.  By
  : http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-09) Ïðîñìîòðîâ: 688 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû