Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'City Hunter' драма-ийн шилдэг үзэгдэлийн хэсэгүүд
 • 'City Hunter' драма-ийн шилдэг үзэгдэлийн хэсэгүүд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  5.50 PM (2012-08-27)


  'City Hunter' драма-ийн шилдэг үзэгдэлийн хэсэгүүдийг хүргэж байна. Ихэнхдээ Action төрөлүүд нь багтсан байгаа...  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-27) Ïðîñìîòðîâ: 873 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: aaaaaaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.89.165  |  Огноо: (2012-08-29)

  () | 2012-08-29 | Лхагва|1.42 AM
  solongos zaluus bugd l saihan tom hamartai yumaa, gehdee tom hamartai bolood ch teruu bugd tsarailag yumdaa

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû