Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хөгшин эмэгтэйчүүдийн гэрлэхийг хүсдэг эрэгтэй 5 Idol
 • Хөгшин эмэгтэйчүүдийн гэрлэхийг хүсдэг эрэгтэй 5 Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.23 AM (2013-05-08)

  Arirang телевизээс Хөгшин эмэгтэйчүүдийн гэрлэхийг хүсдэг эрэгтэй 5 Idol-уудыг шалгаруулжээ...  1. Kim Hyunjoong

  http://3.bp.blogspot.com/-AuwdNGoeWnQ/UKUIytJZ4yI/AAAAAAAAj48/1R_ABK9mx1M/s1600/A7p0piTCAAEEfK8.jpg

  2. Big Bang's TOP

  http://a.imdoc.fr/1/2ne1-big-bang/photo/7494065749/19925511b4f/2ne1-big-bang-top-1-img.png

  3. BTOB's Ilhoon

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33300000/Ilhoon-btob-born-to-beat-33394403-500-500.jpg

  4. SHINee's Onew

  http://pbs.twimg.com/media/A-Ac5S9CMAAIjfL.jpg:large

  5.  2PM's Nickhun

  http://onekpop.com/i/pm-nichkhun-nominated-for-thailands-kerd-of-the-year_kane-_0.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-08) Ïðîñìîòðîâ: 996 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû