Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü KBS телевиз Lee Hyori-ийн 'Bad Girl' MV-г хориглолоо
 • KBS телевиз Lee Hyori-ийн 'Bad Girl' MV-г хориглолоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.20 PM (2013-05-25)


  Kbs телевиз дуучин Lee Hyori-ийн "Bad Girls" MV-г өөрийн телевизээрээ гаргахыг хоригложээ...

  Тэд Lee Hyori-ийн шинэ клипыг цацахгүй бослон шалтгаанаа 5-р сарын 23-нд олон нийтэд зарласан бөгөөд, Гаргахгүй болсон гол шалтгаан нь сурагч нь хичээл хийж байх үед Багш нь сурагчаа өдөж сээтэн хаяж байгаа үйлдэл юм байна. KBS телевиз шинэ клипнээсээ тэрхүү асуудалтай хэсэгүүдээ хасаад өгөх юм бол гаргах боломжтой хэмээн мэдэгдээд байна. Өмнө KBS телевиз Psy-ийн GentelMan-ийг хорьж байсан билээ...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 726 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû