Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü f(x) Krystal, загвар өмсөгч Lee Young Jin нар адилхан уу?
 • f(x) Krystal, загвар өмсөгч Lee Young Jin нар адилхан уу? 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.48 PM (2012-10-24)


  f(x) Krystal, загвар өмсөгч Lee Young Jin нарын адилхан байдал хүмүүсийн анхаарлыг татаад байна. 10 жилийн дараа Krystal ингэж харагдах болов уу?
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-24) Ïðîñìîòðîâ: 856 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.169  |  Огноо: (2012-10-25)

  (Sirena) | 2012-10-25 | Пүрэв|8.30 PM
  denduu adilhaan

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-10-25)

  (Zip) | 2012-10-25 | Пүрэв|4.43 PM
  paah air adilhan bn

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû