Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн хамгийн шилдэг 10 бүжигчид
 • K-pop-ийн хамгийн шилдэг 10 бүжигчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.49 AM (2013-06-11)


  "MBC Music Talk Talk MaBling”-аас шалгаруулсан шилдэг 10 бүжигчид...

  10. INFINITE – Hoya & Dongwoo

  120904-answer-me-hoya-inside

  9. 4minute – HyunA

  53366-hyuna-g-by-guess-photo-shoot

  8. MBLAQ – Lee Joon

  MBLAQ_s_Lee_Joon_reveals_secret_behind_his_chocolate_abs_16032010212949

  7. Beast – Ki Kwang

  2f0ezk5

  6. SHINee – Taemin

  Taemin13
   

  5. 2NE1 – Minzy

  dance+2ne1+2

  942407_551890028196982_560673151_n

   
  4. SNSD – Hyoyeon

  snsd+hyoyeon+dancing+with+the+stars+2+(1)

  3. DBSK – U-Know

  U_Know_Yunho_DBSK__05092009182353

  2. Jay Park

  tumblr_m7p77aVfqf1rc5a3ko1_1280

  1. Big Bang – Tae Yang
   

     201009261939365596019a1 

  e2e4a229ae1f30_full


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-11) Ïðîñìîòðîâ: 993 | Ðåéòèíã: 4.6/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû