Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop-ийн ертөнц дахь хамгийн алдартай 120 эмэгтэй Idol
 • K-pop-ийн ертөнц дахь хамгийн алдартай 120 эмэгтэй Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.12 AM (2013-06-02)


  K-pop-ийн ертөнц дахь хамгийн алдартай 120 эмэгтэй Idol...     [ K-Info ] 2013 оны 5-р сарын 24 Хамгийн алдартай 120 эмэгтэй Idol ::

  Жич
  : Албан ёсны сайтуудад нийтлэгдээгүй болно.

        1. IU (Solo) 15023
        2. Taeyeon (SNSD) 14936
        3. Yoona (SNSD) 14741
        4. Suzy (Miss A) 10253
        5. Hyuna (4Minute) 9636
        6. Krystal (F(x)) 7746
        7. Tifanny (SNSD) 6366
        7. Jessica (SNSD) 6366
        ... 9. Sulli (F(x)) 6258
        10. Eunji (APink) 4776
        11. Hyorin (Sistar) 3863
        12. Yuri (SNSD) 3441
        13. LeeHi (Solo) 3326
        14. Bora (Sistar) 3202
        15. Park Bom (2NE1) 3136
        16. Seohyun (SNSD) 3016
        17. Gain (BEG) 3014
        18. BoA (Solo) 3013
        19. Naeun (APink) 2999
        20. Minah (Girls Day) 2913
        21. Ailee (Solo) 2836
        22. Dara (2NE1) 2763
        23. Victoria (F(x)) 2746
        24. Yoo Ara (Hello Venus) 2663
        25. CL (2NE1) 2553
        26. Jiyeon (T-ara) 2425
        27. Goo Hara (Kara) 2363
        28. Nana (After School) 2211
        29. Yoonjo (Hello Venus) 2202
        30. Sooyoung (SNSD) 2136
        31. Minha (Nine Muses) 2025
        32. Sunny (SNSD) 1963
        33. Uee (After School) 1913
        34. Jiyoung (Kara) 1886
        35. Sunhwa (Secret) 1836
        36. Seungyeon (Kara) 1825
        37. Lizzy (After School) 1785
        38. Jaekyung (Rainbow) 1776
        39. Nicole (Kara) 1746
        40. Dasom (Sistar) 1714
        41. Hyosung (Secret) 1711
        42. Luna (F(x)) 1669
        43. Yura (Girls Day) 1596
        44. Hyuna (Nine Muses) 1546
        45. Sojung (Ladies Code) 1486
        46. Hyeri (Girls Day) 1466
        47. Hyoyeon (SNSD) 1452
        48. Son Dambi (Solo) 1441
        49. Beak Ayeon (Solo) 1414
        50. Sera (Nine Muses) 1402
        51. Hyomin (T-ara) 1346
        52. Baek JiYoung (Solo) 1336
        53. Gyung Lee (Nine Muses) 1326
        54. Eunjung (T-ara) 1325
        55. Bomi (APink) 1313
        56. Eunji (Nine Muses) 1311
        57. Woori (Rainbow) 1304
        58. Euaerin (Nine Muses) 1289
        59. Hayoung (APink) 1289
        60. Yooyoung (Hello Venus) 1225
        61. Jieun (Secret) 1263
        62. Hyemi (Nine Muses) 1246
        63. Amber (F(x)) 1246
        64. Alice (Hello Venus) 1225
        65. Younha (Solo) 1220
        66. Jooyeon (After School) 1213
        67. Lime (Hello Venus) 1199
        68. Juniel (Solo) 1178
        69. Chorong (APink) 1176
        70. Minzy (2NE1) 1144
        71. Fei (Miss A) 1136
        72. Seo In-Young (Solo) 1106
        73. Jiwon (Spica) 1103
        74. Seungah (Rainbow) 1077
        75. Jisook (Rainbow) 1063
        76. Jiyul (Dal Shabet) 1046
        77. Rise (Ladies Code) 1036
        78. G.Na (Solo) 1022
        79. Woohee (Dal Shabet) 1002
        80. Gaeun (Dal Shabet) 996
        80. Namjoo (APink) 996
        82. Sojin (Girls Day) 946
        83. Narsha (BEG) 943
        84. Jia (Miss A) 922
        84. Jea (BEG) 922
        86. Nara (Hello Venus) 899
        87. Soyou (Sistar) 886
        88. Lee Sem (Nine Muses) 823
        89. Miryo (BEG) 796
        90. Hyunyoung (Rainbow) 746
        91. Subin (Dal Shabet) 744
        92. Joohyun (Spica) 711
        93. Soyeon (T-ara) 702
        94. Ah Young (Dal Shabet) 696
        95. Raina (After School) 663
        95. Gyuri (Kara) 663
        97. Jungah (After School) 646
        98. Serri (Dal Shabet) 643
        99. Boa (Spica) 633
        100. Min (Miss A) 625
        101. Sungah (Nine Muses) 589
        102. Qri (T-ara) 552
        102. Hari (Solo) 552
        104. NS Yoon-G (Solo) 541
        105. Boram (T-ara) 511
        106. Ji Yoon (4Minute) 486
        107. Bohyung (Spica) 477
        108. Gayoon (4Minute) 466
        109. Narae (Spica) 463
        109. Ahreum (T-ara) 463
        111. Yoonhye (Rainbow) 448
        112. Nana (Secret) 433
        113. EunB (Ladies Code) 423
        114. Sohyun (4Minute) 386
        115. Noeul (Rainbow) 369
        116. Jihyun (4Minute) 344
        117. E-Young (After School) 332
        118. Ashley (Ladies Code) 311
        119. Kaeun (After School) 293
        120. Zuny (Ladies Code) 225


  Source: https://www.facebook.com/SNSDSeohyunsWorld
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-02) Ïðîñìîòðîâ: 1292 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû