Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü K-pop бол зүгээр л US-ийн дуу хөгжимийг дуурайдаг
 • K-pop бол зүгээр л US-ийн дуу хөгжимийг дуурайдаг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.35 AM (2013-03-13)

  Японий алдартан Matsuko Deluxe хэлэхдээ Kpop бол зүгээр US-ийн хөгжимийг дуурайдаг хэмээн хэлжээ. Yapon Солонгосийн бичэгч түүнд хэлэхдээ Kpop BillBoard-ийн чартуудад ажмжилттай хүрсэн шүү дээ Jpop-ийг чадахгүй байхад. Тэрээр ууралж мөн хэлэхдээ Хэн нэгэн японд дургүй байвал,чи зүгээр энэ улсийг орхиж болно хэмээжээ.


  Энэ хүний хэлсэнтэй санал нийлж байна уу?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-13) Ïðîñìîòðîâ: 600 | Ðåéòèíã: 2.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû