Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Instiz Chart-ийн 4-р сарын 3-дахь долоо хоногийн шилдгүүд
 • Instiz Chart-ийн 4-р сарын 3-дахь долоо хоногийн шилдгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.01 PM (2013-04-24)


  Instiz Chart-ийн 4-р сарын 3-дахь долоо хоногийн шилдгүүд...


  1. Psy – "Gentleman” – 45,870 оноо  2. Cho Yong Pil – "Bounce” – 29,658 оноо  3. Lyn ft. Baechigi – "Tonight” – 22,525 оноо  4. K.Will – "Love Blossom” – 16,404 оноо  5. Davichi ft. Verbal Jint – "Be Warmed” – 12,357 оноо  6. Lee Hi – "Rose” – 12,182 оноо  7. Seo In Guk – "With Laughter or With Tears” – 11,229 оноо  8. Akdong Musician – "Officially Missing You” – 10,644 оноо  9. 15& – "Somebody” – 10,523 оноо  10. Akdong Musician – "Foreigner’s Confession” – 10,206 оноо


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-24) Ïðîñìîòðîâ: 452 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû