Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Instiz Chart-ийн 4-р сарын 2-дахь долоо хоногийн шилдгүүд
 • Instiz Chart-ийн 4-р сарын 2-дахь долоо хоногийн шилдгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.01 PM (2013-04-17)

  Instiz chart-ийн 4-р сарын 2-дах долоо хоногийн шилдэг дуунуудыг танилцуулж байна.  (4-р сарын 8-аас 4-р сарын 14)

  ===

  Instiz Chart Singles Ranking

  1. K.Will – "Love Blossom” – 24,620 Points

  2. Psy – "Gentleman” – 23,253 Points

  3. 15& – "Somebody” – 20,546 Points

  4. Akdong Musician – "Foreigner’s Confession” – 18,748 Points

  5. Lyn ft. Baechigi – "Tonight” – 14,572 Points

  6. Davichi ft. Verbal Jint – "Be Warmed” – 14,026 Points

  7. Lee Hi – "Rose” – 12,697 Points

  8. Zion.T ft Gaeko – "Babay” – 12,568 Points

  9. Akdong Musician – "Officially Missing You” – 10,966 Points

  10. Geeks ft. Harim – "How Are You” – 10,847 Points
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 466 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû