Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM Tower Records-ийн нэгт
 • 2PM Tower Records-ийн нэгт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.15 PM (2012-11-16)  Эхний өдөртөө 88 мянган хувь борлогдож Oricon чартын "сингль" хэсэгт 2-р байранд ороод байгаа 2PM 'Masquerade' сингль 'Tower Records' чартын нэгт бичигджээ. 10-р сарын дундаас энэ синглийн захиалга Tower Records дээр эхэлсэн бөгөөд захиалгийнхаа тоогоор 2РМ үргэлж нэгт орж байсан.

  Харин 11-р сарын 14 буюу сингль гарсан өдрөө захиалсан синглээ авхаар маш олон хүмүүс очсон байна. Өөр бусад сингль авах хүмүүстэй холилдхоос сэргийлж Шибуяа дахь Tower Records-ийн дэлгүүр 'Masquerade' синглийг зарах тусдаа зам нээж оочирлолтоос сэргийлсэн байна.
  Мөн энэ сингль 'Rechochoku' утасны дууны чартын нэгт бичигдээд байна.
  Өмнө нь гаргасан 'Beautiful' сингль Tower Records-ийн борлуулалтаар J-Pop/Pop/K-pop гэсэн бүх ангилалд тэргүүлсэн. Харин 'Masquerade' сингль 'Beautiful'-аас ч илүү амжилттай явах магадлалтай байна.


  By:
  http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-16) Ïðîñìîòðîâ: 411 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû