Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Индонез улсад хамгийн алдартай 20 Idol
 • Индонез улсад хамгийн алдартай 20 Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.52 PM (2013-04-16)


  Индонез улсад 2013 оны байдлаар хамгийн алдартай 20 Idol-уудыг танилцуулж байна...  1.)Yoona SNSD
  2.)Tiffany SNSD
  3.)Seohyun SNSD
  4.)Yesung Super Junior
  5.)Kyuhyun Super Junior
  6.)Yuri SNSD
  7.)Leeteuk Super Junior
  8.)Donghae Super Junior
  9.)Eunhyuk Super Junior
  10.)Suho EXO
  11.)Taeyeon SNSD
  12.)Hyoyeon SNSD
  13.)Jessica SNSD
  14.)Minwoo Boyfriend
  15.)Baekhyun EXO
  16.)Minho SHINee
  17.)Luhan EXO
  18.)Sooyoung SNSD
  19.)Sunny SNSD
  20.)G-Dragon Big Bang
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-16) Ïðîñìîòðîâ: 717 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû