Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Их сургуулийн оюутнуудын болзохыг хүсдэг алдартай одууд
 • Их сургуулийн оюутнуудын болзохыг хүсдэг алдартай одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.21 PM (2013-05-25)


  Нийт 1,707 их сургуулийн оюутнуудын дунд ямар одуудтай болзмоор байна гэсэн санал асуулгыг явуулж дуусчээ...  Эрэгтэй оюутнуудын болзохыг хүсдэг эмэгтэй одууд

  6. BEG Gain - 6.8%

  http://onekpop.com/i/what-is-brown-eyed-girls-ga-in-up-to_r---e_0.jpg

  5. Shin Min Ah - 8.4%

  http://img.ohkpop.com/2013/01/31/SB31hG27.jpg

  4. Lee Yeon Hee - 11.7%

  http://4.bp.blogspot.com/-guVhptbGh3E/UC8eP0Y2lXI/AAAAAAAAAcs/KeNYz8TTn_s/s1600/leeyeonhee-e1344264760193.jpg

  3. Yoona - 13.2%

  http://2.bp.blogspot.com/-c_HScGV9yqY/UOg7389ClsI/AAAAAAAAGFA/Q5YSP7x08cA/s1600/YOONA-SNSD-COMEBACK-STAGE-2013-PHOTO+(9)_%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

  2. 4minute Hyuna - 19%

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/05/07/68501-4minute-hyuna-to-be-absent-for-inkigayo-on-may-7-4-members-for-today.jpg

  1. miss A Suzy - 41%

  http://i1.wp.com/24-7KPOP.COM/wp-content/uploads/2013/02/suzy-swarovski21.jpg?resize=494%2C358

  Эмэгтэй оюутнуудын болзохыг хүсдэг эрэгтэй одууд

  6. G-Dragon - 7.3%

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/02/04/51034-g-dragon-reveals-snowman-picture-snow-baby.jpg

  5. Jo In Sung - 10.6%

  http://ic.pics.livejournal.com/aleexnews/16354608/34463/34463_original.jpg

  4. Jo Jung Suk - 13.1%

  http://images.kdramastars.com/data/images/full/4111/jo-jung-suk.jpg

  3. Lee Seung Gi - 16.4%

  http://1.bp.blogspot.com/-RD-Y_fY_oF0/UVTlJJlbxyI/AAAAAAAAMGw/aLxu5iPwkQU/s1600/Lee+Seung+Gi+Gu+Family+Book+Wallpaper.jpg

  2. Kim Soo Hyun - 25.9%

  http://www.mtvk.com/wp-content/uploads/2013/02/kim-soo-hyun-beanpole.png

  1. Song Joong Ki - 26.8%

  http://www.kpopstarz.com/data/images/full/2012/10/16/37077.png
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-25) Ïðîñìîòðîâ: 828 | Ðåéòèíã: 3.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû