Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Taeyeon ээжтэйгээ цагийг зугаатай өнгрүүлжээ
 • SNSD Taeyeon ээжтэйгээ цагийг зугаатай өнгрүүлжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.46 PM (2013-04-26)

  Ээжтэйгээ гоё л байсан байхдаа гэж мэгээл
  Ээж охины холбоо үнэхээр сайхан . Үүнийг Тэёон ээжтэйгээ өдрийг өнгрүүлснээр баталлаа .
  Нэг залууд хэлэхэд , Энд чиний ирээдүйн хадам ээж байна !( Тэёоны ээж аахахах)

  4-сарын 24-нд твиттертээ , "Ээж миний өсийг маш маш удаан сүлжиж өгсөн ” гэж бичжээ  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Zip (2013-04-26) Ïðîñìîòðîâ: 635 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû