Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Германы хөгжмийн ертөнц дахь K-pop шилдэг 20 дуу
 • Германы хөгжмийн ертөнц дахь K-pop шилдэг 20 дуу 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.42 PM (2013-05-29)


  Герман улсад хамгийн амжилттай байсан K-pop-ийн 20 дууг 5-р сарын үзүүлэлтээр нь шүүн гаргажээ...


  1. (1) B.A.P - One Shot
  2. (2) Infinite - Man in Love
  3. (new) Jay Park - Joah
  4. (new) 4Minute - What's your name?
  5. (5) U-KISS - Standing Still
  6. (new) M.I.B - Nod Along!
  7. (new) BTOB - Second Confession
  8. (new) Secret - Yoohoo
  9. (new) G-Dragon - MichiGo
  10. (3) Teen Top - Miss Right
  11. (10) Kim Jaejoong - Mine
  12. (new) SHINee - Why so serious
  13. (new) Teen Top - Walk by...
  14. (new) Zion.T - Babay (feat. Gaeko)
  15. (new) C-Clown - Shaking Heart
  16. (new) T-ara N4 - Jeon Won Diary
  17. (new) PSY - Gentleman
  18. (new) Aaron Yan - The Adequate Eternity
  19. (6) Yamashita Tomohisa - Ke Sera Sera
  20. (new) GI - Beatles
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-29) Ïðîñìîòðîâ: 737 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû