Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Gaon чартын 2012 оны шилдгүүд тодорлоо
 • Gaon чартын 2012 оны шилдгүүд тодорлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.13 PM (2013-01-23)


  Gaon чарт 2012 оны хамгийн их борлогдсон цомог болон хамгийн татагдсан дуунуудыг шалгаруулжээ...


  "2012 онд хамгийн их борлогдсон 100 Digital Single"


  1.Psy – "Gangnam Style” – 422,421,666
  2.Busker Busker – "Cherry Blossom Ending” – 345,286,318
  3.SISTAR – "Alone” – 328,241,151
  4. SISTAR – "Loving U” – 319,781,095
  5. Big Bang – "Fantastic Baby” – 289,919,209
  6. 2NE1 – "I Love You” – 286,364,520
  7. T-ara – "Lovey Dovey” – 273,723,497
  8. Seo In Guk, A Pink Eunji – "All For You” – 269,049,917
  9. Ailee – "Heaven” – 265,436,439
  10. Big Bang – "Blue” – 262,850,290
  11. TaeTiSeo – "Twinkle”
  12. Busker Busker – "If You Really Love Me”
  13. IU – "Every End of the Day”
  14. Big Bang – "Monster”
  15. CNBLUE’s Jonghyun – "My Love”
  16. Naul – "Wind Memory”
  17. Busker Busker – "Yeosu Night Sea”
  18. Wonder Girls – "Like This”
  19. T-ara – "Day by Day”
  20. Lyn – "Back in Time”
  21. Busker Busker – "First Love”
  22. Huh Gak, Zia – "I Need You”
  23. Lee Hi – "1, 2, 3, 4″
  24. K.Will – "Please Don’t…”
  25. Psy ft. Sung Si Kyung – "Hot Goodbye”
  26. Baek Ji Young ft. Leessang Gary – "Voice”
  27. Juniel – "Illa Illa”
  28. 10cm – "Sorrow”
  29. f(x) – "Electric Shock”
  30. 8eight Lee Hyun – "The Way My Heart Hurts”
  31. Psy ft. Lena Park – "How Would It Have Been”
  32. Ailee – "I’ll Show You”
  33. BoA – "Only One”
  34. Huh Gak – "The One Who Loved Me”
  35. miss A – "Touch”
  36. Roy Kim, Jung Joon Young – "Turn To Dust”
  37. Lee Seung Gi – "Looking Back”
  38. Dynamic Duo – "Without You”
  39. B2ST – "Beautiful Night”
  40. 2AM – "I Wonder If You Hurt Like Me”
  41. Verbal Jint – "Pretty Enough”
  42. Ga In – "Bloom”
  43. G-Dragon ft. Jaurim Kim Yuna – "Missing You”
  44. G-Dragon – "Crayon”
  45. G-Dragon – "That XX”
  46. 4minute – "Volume Up”
  47. Epik High ft. Lee Hi – "It’s Cold”
  48. Maroon 5 ft. Wiz Khalifa – "Payphone”
  49. Ulala Session – "Beautiful Night”
  50. Orange Caramel – "Lipstick”
  51. Busker Busker – "Hard To See You”
  52. Girls Generation Taeyeon – "Crazily Missing You”
  53. Busker Busker – "Flower Bud”
  54. Troublemaker – "Troublemaker”
  55. Maroon 5 ft. Christina Aguilera – "Moves Like Jagger”
  56. Geeks, Soyu – "Officially Missing You, Too”
  57. IU – "You and I”
  58. Verbal Jint ft. 10cm Kwon Jung Yeol – "Good Morning”
  59. Big Bang – "Bad Boy”
  60. T-ara – "Sexy Love”
  61. Huh Gak – "One Person”
  62. Da Vichi – "I’ll Remember”
  63. Se7en – "Even If I Can’t Sing”
  64. miss A – "I Don’t Need A Man”
  65. F.T. Island – "Severely”
  66. B2ST – "Midnight”
  67. Busker Busker – "Ideal Type”
  68. K.Will – "I Need You”
  69. G.Na – "2Hot”
  70. Baek Ji Young ft. B2ST Junhyung – "Good Boy”
  71. INFINITE – "The Chaser”
  72. Sunny Hill – "The Grasshopper Song”
  73. B2ST Yoseob, A Pink Eunji – "Love Day”
  74. John Park – "Falling”
  75. KARA – "Pandora”
  76. J.Y. Park – "You’re The One”
  77. December – "She’s Gone”
  78. Da Vichi – "Do Men Cry”
  79. SISTAR Hyorin – "I’ll Love You”
  80. Da Vichi, T-ara – "We Were In Love”
  81. SHINee – "Sherlock (Clue + Note)”
  82. Hyung Dong, Dae Joon – "A Song That’s Worse When You Listen At A Bad Time”
  83. Brave Brother ft. PD Seo Soo Min – "I Don’t Care”
  84. Lyn ft. Hae Geum – "Teddy Bear”
  85. Noel – "Words I Couldn’t Say”
  86. Adele – "Rolling In The Deep”
  87. Busker Busker – "Loneliness Amplification Machine (One rest for Brad’s Drums)”
  88. B2ST – "I Knew This Would Happen”
  89. Mighty Mouth ft. Soya – "Bad Guy”
  90. Teen Top – "Crazy”
  91. Lee Seung Chul – "Did You Forget”
  92. Byul – "Cute”
  93. Primary ft. Dynamic Duo Choiza, Zion. T – "?”
  94. Seo In Guk, A Pink Eunji – "Our Love Just Like This”
  95. SECRET – "Poison”
  96. Maroon 5 – "One More Night”
  97. Block B – "Nanrina”
  98. Big Bang – "Still Alive”
  99. Kim Soo Hyun – "Only You”
  100. 4minute HyunA – "Ice Cream”

  "2012 онд хамгийн их борлогдсон цомог"

  1. Super Junior – ‘Sexy, Free & Single’ – 356,431 цомог
  2. Big Bang – ‘Alive’ – 266,848 цомог
  3. TVXQ – ‘Catch Me’ – 256,447 цомог
  4. G-Dragon – ‘One Of A Kind’ – 204,326 цомог
  5. SHINee – ‘Sherlock’ – 181,415 цомог
  6. Big Bang – ‘Special Edition Still ALIVE’ – 148,030 цомог
  7. EXO-K – ‘MAMA The 1st Mini Album’ – 145,925 цомог
  8. TaeTiSeo – ‘Twinkle’ – 144,222 цомог
  9. B2ST – ‘Midnight Sun’ – 144,175 цомог
  10. INFINITE – ‘Infinitize’ – 140,277 цомог
  11. Busker Busker – ‘Busker Busker’ – 136,234 цомог
  12. XIA Junsu – ‘Uncommitted’ – 127,620 цомог
  13. Super Junior – ‘SPY Repackage’ – 124,191цомог
  14. CNBLUE – ‘Ear Fun’ – 122,515 цомог
  15. Psy – ‘Psy 6th album Part 1′ – 106,594цомог
  16. EXO-M – ‘MAMA The 1st Mini Album’ – 87,553цомог
  17. Shinhwa – ‘The Return’ – 83,058 цомог
  18. TVXQ – ‘Humanoids Repackage’ – 80,386 цомог
  19. Jay Park – ‘New Breed’ – 76,829 цомог
  20. T-ara – ‘Funky Town’ – 76,749 цомог
  21. f(x) – ‘Electric Shock’ – 74,694 цомог
  22. Kim Sunggyu – ‘Another Me’ – 70,552цомог
  23. KARA – ‘Pandora’ – 70,425 цомог
  24. Jang Wooyoung – ’23, Male, Single’ – 68,462 цомог
  25. Teen Top – ‘It’s’ – 65,269цомог
  26. B1A4 – ‘In The Wind – 63,664 цомог
  27. F.T. Island – ‘Grown-Up’ – 60,891 цомог
  28. XIA Junsu – ‘Tarantallegra’ – 60,000 цомог
  29. MBLAQ – ‘MBLAQ 100%Ver.’ – 58,175 цомог
  30. 4minute – ‘Volume Up’ – 56,174 albums

  "2012 онд хамгийн их татагдсан"


  1. Psy – "Gangnam Style” – 3,842,109
  2. T-ara – "Lovey-Dovey” – 3,758,864
  3. Busker Busker – "Cherry Blossom Ending” – 3,399,202
  4. Big Bang – "BLUE” – 3,365,275
  5. Big Bang – "FANTASTIC BABY” – 3,339,871
  6. Ailee – "Heaven” – 3,227,917
   7. SISTAR – "Alone” – 3,203,685
   8. Lyn – "Back In Time” – 3,025,492
   9. SISTAR – "Loving U” – 3,017,035
   10. 10cm – "Sorrow” – 2,830,335
   11. 2NE1 – "I Love You” – 2,777,520
   12. miss A – "Touch” – 2,666,595
   13. Dynamic Duo – "Without You” – 2,587,845
   14. Busker Busker – "If You Really Love Me” – 2,552,704
   15. IU – "Every End Of The Day” – 2,527,530
   16. TaeTiSeo – "Twinkle” – 2,520,485 
  17. Seo In Guk & Eunji – "All For You” – 2,499,273
   18. Busker Busker – "Yesou Night Sea” – 2,479,605
   19. Se7en – "When I Can’t Sing” – 2,394,257
   20. Big Bang – "MONSTER” – 2,363,148
   21. Busker Busker – "First Love” – 2,323,841
   22. Wonder Girls – "Like This” – 2,319,967
   23. 2AM – "I Wonder If You Hurt Like Me” – 2,306,398
   24. FT Island – "Severely” – 2,291,448
   25. Hyuna & Hyunseung (Trouble Maker) – "Trouble Maker” – 2,273,800
   26. Davichi – "Will Think Of You” – 2,269,557
   27. IU – "You & I” – 2,267,397
   28. Maroon 5 ft. Christina Aguilera – "Moves Like Jagger” – 2,229,057
   29. K.Will – "I Need You” – 2,217,313
   30. Big Bang – "BAD BOY” – 2,216,784 Downloads

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-23) Ïðîñìîòðîâ: 558 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû