Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Gaon Chart-ийн 4-р сарын сүүлийн 7 хоногийн шилдгүүд
 • Gaon Chart-ийн 4-р сарын сүүлийн 7 хоногийн шилдгүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.44 AM (2013-05-04)  Gaon Chart-ийн 4-р сарын сүүлийн 7 хоногийн шилдэг дуунуудыг хүргэж байна...


  < Digital Single >

  1. Roy Kim – "Bom Bom Bom”
  2. Psy – "Gentleman”
  3. Cho Yong Pil – "Bounce”
  4. Cho Yong Pil ft. Verbal Jint – "Hello”
  5. Akdong Musician – "I Love You”
  6. Lyn ft. Baechigi – "Tonight”
  7. Baek Ji Young – "Spring Rain”
  8. K.Will – "Love Blossom”
  9. Davichi ft. Verbal Jint – "Be Warmed”
  10. Geeks ft. Harim – "How Are You”

  < Цомог борлуулалт >

  1. Cho Yong Pil – ‘Hello’
  2. 4minute – ‘Name Is 4minute’
  3. uBEAT – ‘Should Have Treated You Better’
  4. Dickpunks – ‘Viva Primavera’
  5. JUNIEL – ‘Fall in L’
  6. U-KISS – ‘Neverland’
  7. U-KISS – ‘The Special To Kissme’
  8. Davichi – ‘Mystic Ballad’
  9. Various Artists – ‘Jesus Christ Superstar’
  10. Various Artists – ‘Incarnation of Money OST’

  < Xамгийн их татагдсан>

  1. Roy Kim – "Bom Bom Bom” – 432,569 Downloads
  2. Akdong Musician – "I Love You” - 282,997 Downloads
  3. Cho Yong Pil ft. Verbal Jint – "Hello” – 281,053 Downloads
  4. Cho Yong Pil – "Bounce” – 209,497 Downloads
  5.  Baek Ji Young – "Spring Rain” - 207,161 Downloads
  6. Psy – "Gentleman” – 151,570 Downloads
  7. JUNIEL – "Pretty Boy” – 143,578 Downloads
  8. 4minute – "What’s Your Name?” - 138,594 Downloads
  9. Lyn ft. Baechigi – "Tonight” – 115,187 Downloads
  10. K.Will – "Love Blossom” – 106,477 Downloads

  < Караокед хамгийн их дуулагдсан >

  1. Busker Busker – "Cherry Blossom Ending”
  2. Shin Yong Jae – "The Reason I Became A Singer”
  3. Roy Kim and Jung Joon Young – "Becoming Dust”
  4. Davichi – "Turtle”
  5. izi – "Emergency Room”
  6. Huh Gak – "Monodrama”
  7. Psy – "Gentleman”
  8. Geeks ft. Soyou – "Officially Missing You”
  9. Lim Jae Bum – "For You”
  10. Kim Bum Soo – "I Miss You”

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-04) Ïðîñìîòðîâ: 514 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû