Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Gaon Chart'-ийн 2012 оны 7-р сарын шилдэг дуунууд
 • 'Gaon Chart'-ийн 2012 оны 7-р сарын шилдэг дуунууд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  1.55 AM (2012-08-12)

  'Gaon Chart'-ийн 2012 оны 7-р сарын шилдэг дуунууд... (7-р сарын 1-ээс 7-р сарын 30-ны шилдэгүүд)


  < Gaon Chart шилдэг Digital Single-үүд >  1. 2NE1 – "I Love You”

  2. T-ara – "Day By Day”

  3. SISTAR – "Loving U”

  4. Psy – "Gangnam Style”

  5. CNBLUE’s Lee Jong Hyun – "My Love”

  6. Busker Busker – "If You Really Love Me”

  7. Lee Hyun – "My Heartache”

  8. JUNIEL – "illa illa”

  9. Sagging Snail – "Punk In The Corner”

  10. Huh Gak – "One Person”


  < Gaon Chart Шилдэг Album-ууд >  1. Super Junior – ‘Sexy, Free & Single 6th Album’ – 335,744 albums

  2. B2ST – ‘Midnight Sun’ – 67,835 albums

  3. Jang Wooyoung – ’23, Male, Single’ – 47,956 albums

  4. T-ara – ‘DAY BY DAY’ – 34,181 albums

  5. PSY – ‘PSY 6th album Part 1′ – 29,875 albums

  6. BoA – ’7th Album Only One’ – 28,576 albums

  7. B.A.P – ‘No Mercy’ – 18,090 albums

  8. Nu’est – ‘Action’ – 15,564 albums

  9. ZE:A – ‘SPECTACULAR’ – 14,986 albums

  10. INFINITE – ‘Infinitize’ – 14,169 albums


  < 7-р сарын хамгийн их татагдсан дуунууд >  1. 2NE1 – "I Love You” – 1,522,263 Downloads

  2. T-ara – DAY BY DAY” – 1,369,848 Downloads

  3. PSY – "Gangnam Style” – 1,290,240 Downloads

  4. SISTAR – "Loving U” – 1,277,683 Downloads

  5. CNBLUE’s Lee Jong Hyun – "My Love”- 830,673 Downloads

  6. Sagging Snail – "Punk In The Corner” – 780,090 Downloads

  7. Busker Busker – "If You Really Love Me” – 766,483 Downloads

  8. Lee Hyun – "My Heartache” – 747,890 Downloads

  9. JUNIEL – "illa illa” – 702,496 Downloads

  10. B2ST – "Midnight” – 668,234 Downloads


  < Хамгийн их сонссон >  1. SISTAR – "Loving U” – 11,398,466 Streams

  2. 2NE1 – "I Love You” – 10,872,830 Streams

  3. T-ara – DAY BY DAY” – 10,186,563 Streams

  4. Busker Busker – "If You Really Love Me” -8,892,875 Streams

  5. Lee Hyun – "My Heartache” – 7,708,954 Streams

  6. PSY – "Gangnam Style” – 7,584,556 Streams

  7. f(x) – "Electric Shock” – 7,162,572 Streams

  8. Huh Gak – "One Person” – 6,937,794 Streams

  9. Busker Busker – "It’s So Hard To Face You” – 6,832,996 Streams

  10. Verbal Jint ft. Sanchez of Phantom – "You Deserve Better” – 6,494,306 Streams


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-12) Ïðîñìîòðîâ: 953 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: amina

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.170.82.4  |  Огноо: (2012-08-22)

  () | 2012-08-22 | Лхагва|6.09 PM
  2ne1 NOLZA!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû