Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Gaon Chart 2012 оны эхний хагасын шилдэг дуунууд
 • Gaon Chart 2012 оны эхний хагасын шилдэг дуунууд 1 CommentsÄîáàâèë Guest  5.41 PM (2012-07-18)


  Gaon Chart-ийн 2012 оны эхний хагасын шилдэг дуунууд болон альбумны жагсаалт.  Gaon Chart Digital Single


  1. Busker Busker – "Cherry Blossom Ending” – 285,723,438 оноо

  2. T-ara – "Lovey Dovey” – 263,602,835 оноо

  3. Big Bang – "FANTASTIC BABY” – 261,487,164 оноо

  4. SISTAR – "Alone” – 253,894,932 оноо

  5. Big Bang – "Blue” – 251,692,639 оноо

  6. Ailee – "Heaven” – 246,357,100 оноо

  7. Lyn – "Back In Time” – 216,120,492 оноо

  8. TaeTiSeo – "Twinkle” – 209,737,735 оноо

  9. 10cm – "Sorrow” – 199,838,791 оноо

  10. miss A – "Touch” – 189,995,898 оноо


  Gaon Chart Альбум


  1. Big Bang – ’5th Album ALIVE’ – 266,911 albums

  2. SHINee – ‘Sherlock 4th Mini Album’ – 168,161 albums

  3. TaeTiSeo – ‘Twinkle’ – 140,826 albums

  4. Xia Junsu – ‘Tarantallegra’ – 126,220 albums

  5. CNBLUE – ’3rd Mini Album Ear Fun’ – 121,735 albums

  6. Big Bang – Special Edition STILL ALIVE’ – 117,929 albums

  7. Busker Busker – ‘Busker Busker 1st Album’ – 114,760 albums

  8. INFINITE – ’3rd Mini Album Infinitize’ – 108,639 albums

  9. EXO-K – ‘MAMA The 1st Mini Album’ – 106,683 albums

  10. Shinhwa – ’10th Album The Return’ – 77,279 albums


  2012 оны эхний хагаст онлайнаар хамгийн их татагдсан


  1. T-ara – "Lovey-Dovey” – 3,338,408 татсан

  2. Big Bang – "Blue” – 2,985,936 татсан

  3. Big Bang – "FANTASTIC BABY” – 2,855,955 татсан

  4. Ailee – "Heaven” – 2,836,564 татсан

  5. Lyn – "Back In Time” – 2,710,524 татсан

  6. Busker Busker – "Cherry Blossom Ending” – 2,700,716 татсан

  7. 10cm – "Sorrow” – 2,487,262 татсан

  8. SISTAR – "Alone” – 2,440,653 татсан

  9. miss A – "Touch” – 2,432,180 татсан

  10. Dynamic Duo – "Without You” – 2,221,683 татсан


  2012 оны эхний хагаст Онлайн чартаар хамгийн их сонссон


  1. T-ara – "Lovey-Dovey” – 26,322,941 сонссон

  2. Busker Busker – "Cherry Blossom Ending” – 25,862,218 сонссон

  3. Big Bang – "FANTASTIC BABY” – 25,713,089 сонссон

  4. SISTAR – "Alone” – 24,625,292 сонссон

  5. Ailee – "Heaven” – 24,551,542 сонссон

  6. Big Bang – "Blue” – 23,063,308 сонссон

  7. IU – "You & I” – 21,273,096 сонссон

  8. HyunA & Hyunseung – "Trouble Maker” – 20,721,759 сонссон

  9. 10cm – "Sorrow” – 20,453,791 Streams

  10. Lyn – "Back In Time” – 20,279,464 Streams


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-18) Ïðîñìîòðîâ: 869 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Solmate Sunflower Taeyang

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.136  |  Огноо: (2012-07-18)

  (SunflowerofTaeyang) | 2012-07-18 | Лхагва|8.06 PM
  BIGBANG!!!

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû