Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Үерхэж байгаад салсан дуулиант алдартай хосууд
 • Үерхэж байгаад салсан дуулиант алдартай хосууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.40 PM (2013-06-03)


  Үерхэж, болзож байгаад салсан дуулиант 15 алдартай хосуудыг танилцуулж байна...


  1. Goo Hara - Junhyung

  http://hallyuism.files.wordpress.com/2011/06/2011062_jjun_ra_cover.jpg

  2. Shin Se Kyung - Jonghyun

  http://seoulbeats.com/wp-content/uploads/2010/10/20101027_seoulbeats_jonghyun.jpg

  3. Hyun Bin - Song Hye Gyo

  http://coreaporsiempre.com/wp-content/uploads/2011/03/song-hye-kyo-hyun-bin.jpg

  4. Ryu Seung Bum - Gong Hyo Jin

  http://kdramachoa.com/wp-content/uploads/2012/08/20120815-Gong-Hyo-Jin_Ryu-Seung-Bum.jpg

  5. Han Hye Jin - Naul

  http://3.bp.blogspot.com/-PG1wxy2bti4/UNRjsORoHFI/AAAAAAAA8_c/Aw0SNe169Ls/s1600/naul_hanhyejin.jpg

  6. Noh Hong Chul - Jang Yoon Jung

  http://img.koreatimes.co.kr/upload/news/090608_p17_jang.jpg

  7. Bong Tae Gyu - Lee Eun

  http://www.hancinema.net/photos/photo289614.jpg

  8. Lee Jin Wook - Choi Ji Woo

  http://en.korea.com/files/2011/04/20110428_jiwoo_jinwook_1.jpg

  9. Lee Sang Yoon - Nam Sang Mi

  http://nimg.nate.com/orgImg/sn/2011/06/01/20110601_1306908896_63989100_1.jpg

  10. Kim Hye Soo - Yoo Hae Jin

  http://giaoduc.net.vn/Uploaded/tranhuong/2012_04_27/04185731.jpg

  11. Lee Si Young - Jun Jin

  http://sookyeong.files.wordpress.com/2009/06/200906231137111001_1.jpg

  12. Lee Min Ho - Park Min Young

  http://4.bp.blogspot.com/-ApvR_tsgiqQ/TlMdPSfCVWI/AAAAAAAAASs/sFQDpIdNLZE/s1600/20110823_minho_minyoung_14.jpg

  13. Lee Soo Hyuk - Kim Min Hee

  http://www.hancinema.net/photos/photo143655.jpg

  14. Lee Ji Ah - Jung Woo Sung

  http://www.asianpopcorn.com/news_images/Jung_Woo_Sung_confirms_that_he_is_dating_Lee_Ji_Ah_20032011072345.jpg

  15. Lee Min Woo - Amy

  http://kpoptv.files.wordpress.com/2008/11/20081118203259607.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-03) Ïðîñìîòðîâ: 2316 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû