Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Eunhyuk, Son Dambi нарын хэнийх нь цээж өргөн вэ?
 • Eunhyuk, Son Dambi нарын хэнийх нь цээж өргөн вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.15 PM (2012-11-21)


  Хүн бүхэн Son Dam Bi-ийн өргөн мөртэйг гайхдаг. Харин Strong Heart дээр тэр Eunhyuk-тай өрсөлджээ. Eunhyul-ийн мөр 43 см байхад Son Dam Bi-ийн мөр 45 см байжээ. Үүнийгээ Son Dam Bi "Би 9 жилийн турш сэлсэн" гэж тайлбарлжээ.
  *Son Dam Bi-ийн энэ өргөн мөр түүнийг спортын брендүүдийн сурталчилгаанд тоглож, олон спортын брендүүдийг сурталчилдагт нь тусалдаг ч Солонгос нейтзичингүүд түүнийг энэ өргөн мөрнөөс нь болж эрэгтэй хүн гэж хочилдог*


  By: http://sshem58.blogspot.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-21) Ïðîñìîòðîâ: 513 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû