Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй Idol-уудын цусны бүлэг
 • Эмэгтэй Idol-уудын цусны бүлэг 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.25 PM (2013-04-22)


  Эмэгтэй Idol-уудын цусны бүлэгүүдийг танилцуулж байна... Сайтад өдөрт маш олон мэдээнүүд орж байгаа тул та уншиж амжаагүй мэдээнүүдээ дараагын хуудаснаас үзэж байна уу?  2NE1
  - Bom: AB
  - CL: A
  - Dara: A
  - Minzy: O

  4Minute
  - Gayoon: O
  - Hyunah: O
  - Jihyun: A
  - Jiyoon: B
  - Sohyun: B

  84LY
  - Boseon: O
  - Daya: O
  - Lia: B
  - Solip: A
  - Sooah: A

  After School
  - Jungah: O
  - Jooyeon: AB
  - Lizzy: A
  - Nana: A
  - Raina: B
  - UEE: AB

  A-Narin: B

  ANDAMIRO: O

  AOA
  - ChoA: O
  - Jimin: AB
  - Mina: AB 
  - Seolhyun: A
  - Youkyung: O
  - Yuna: O

  Baby V.O.X
  - Eunhye: O
  - Eunjin: A
  - Heejin: A
  - Kim EZ: AB
  - Miyeun: O

  Bada: AB

  BBde Girl
  - Christine: A
  - E-sea: B
  - Hana: O
  - Li-V: B
  - Lyulin: B
  - Nana: AB

  Baek Ayeon: B

  Big Mama
  - Jiyoung: A
  - Minhye: B
  - Yeona: O
  - Younghyun: A

  BoA: AB

  BPPOP
  - CU: O
  - Inkyung: O
  - Jane: B
  - Pyunji: B
  - Yooji: A

  Brown Eyed Girls
  - Ga In: B
  - JeA: O
  - Miryo: A
  - Narsha: A

  Chi Chi
  - Azi: O
  - Boreum: A
  - Ji-U: A
  - Nara: B
  - Peach: B
  - Semi: A 

  ChoColat
  - Jaeyoon: B
  - Julieane: A
  - Melanie: A
  - Min Soa: B

  C-REAL
  - Ann J: A
  - Chemi: O
  - Effie: B
  - Lenny: A
  - Re Dee: O

  CSJH the Grace
  - Dana: O
  - Lina: A
  - Stephanie: O
  - Sunday: O

  Dal Shabet
  - Ahyoung: O
  - Ga Eun: A
  - Jiyul: AB
  - Serri: B
  - Subin: AB
  - Woohee: AB

  Davichi
  - Haeri: B
  - Minkyung: O

  D-Unit
  - R.A.M: B

  E2RE
  - Heejung: O
  - I.lin: B
  - Silver: O
  - Yoorim: AB

  EvoL
  - Hayana: A
  - J-Da: O
  - Jucy: O
  - Say: B
  - Yull: B

  F1rst
  - Seolhee: O

  Fiestar
  - Cao Lu: O
  - Cheska: AB
  - Hyemi: A
  - Linzy: O

  f(x)
  - Amber: B
  - Krystal: A
  - Luna: AB
  - Sulli: O
  - Victoria: A

  Gangkiz
  - Jihyun: A
  - Sooeun: A

  Girl’s Day
  - Haeri: AB
  - Jihae: B
  - Minah: O
  - Sojin: AB
  - Yura: O

  Gil Me: B

  Girls Generation
  - Hyoyeon: AB
  - Jessica: B
  - Seohyun: A
  - Sooyoung: O
  - Sunny: B
  - Taeyeon: O
  - Tiffany: O
  - Yoona: B
  - Yuri: AB

  GLAM
  - Dahee: A
  - Jiyeon: B
  - Miso: O
  - Trinity: B
  - Zinni: A

  G.NA: O

  Goddess
  - Bitna: B
  - Eunji: B
  - Sojung: A
  - Yejin: A

  Gummy: B

  H.A.M
  - Gahyeon: A
  - Hyoni: B
  - Sujin: B

  Hello Venus
  - Alice: B
  - Ara: A
  - Lime: O
  - Nara: A
  - Yoonjo: AB
  - Yooyoung: A

  HeOra: O

  Hwangbo: A

  IU: A

  Ivy: B

  Jang Jane: B

  Jevice
  - Hana: B 

  Juniel: B

  KARA
  - Gyuri: AB
  - Hara: B
  - Jiyoung: O
  - Nicole: A
  - Sungyeon: A

  La. G
  - I.an: B
  - Dahee: B
  - Lua: A
  - Rahyun: A
  - Tanya: O

  Lee Hyori: A

  Lexy: B

  Miss A
  - Jia: AB
  - Min: A
  - Suzy: AB

  New.F.O
  - Danah: A
  - Narae: O
  - Mima: B
  - Soyi: A

  Nikita: B

  Nine Muses
  - Eunji: AB
  - Hyemi: B
  - Hyuna: O
  - Jaekyung: O
  - Minha: A
  - Sam: O
  - Sera: A

  Playa
  - Ajung: O
  - Dayeon: O
  - Love: A

  Rainbow
  - Hyunyoung: B
  - Jaekyung: AB
  - Jisook: A
  - No Eul: A
  - Seungah: A
  - Woori: A
  - Yunhee: O

  RaNia
  - Di: O
  - Leejo: B
  - Lucy: B 
  - Semi: AB
  - T-ae: A
  - Xia: A


  Secret
  - Hyosung: A
  - Jieun: O
  - Sunhwa: B
  - Zinger: A

  Sistar
  - Bora: O
  - Dasom: A
  - Hyorin: B
  - Soyou: O 

  SKarf
  - Ferlyn: O
  - Hana: B
  - Jooah: B
  - Tasha: A 

  Son Dambi: O

  Sugar
  - Ahyumi: A
  - Hyesung: AB
  - Jungeum: O
  - Sujin: A

  Sunny Days
  - Jihee: A
  - Soojung: A 
  - Sunkyung: O
  - Soohyun: O

  The SeeYa
  - Minkyung: O
  - Yeonkyung: B
  - Yoojin: A
  - Youngjoo: A 

  Two-X
  - Eun: A
  - Eunyoung: A
  - Jiyoo: B
  - Minjoo: O
  - Soorin: B 

  Tymee: A

  Uhm Junghwa: A

  Viki: AB

  Woman Power
  - Kim Greem: B
  - Lee Boram: A
  - Suki: B

  Wonder Girls
  - Lim: O
  - Sohee: AB
  - Sunye: A
  - Ye Eun: AB
  - Yoobin: O

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-22) Ïðîñìîòðîâ: 538 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû