Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуулах ур чадвар нь хамгийн сайн TOP 17 эрэгтэй Idol
 • Дуулах ур чадвар нь хамгийн сайн TOP 17 эрэгтэй Idol 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.16 AM (2013-06-05)
  http://dcp9w5sh0wews.cloudfront.net/news/3/9714-f9n5knzqdm.jpg

  Дуулах ур чадвар нь хамгийн сайн TOP 17 эрэгтэй Idol-уудыг танилцуулж байна...  1. JYJ JunSu

  http://media.tumblr.com/d2d0578fdbea32feb7dc61c9825c5250/tumblr_inline_mnuybc5Sum1qcsogx.jpg

  3. BigBang TaeYang

  http://i1336.photobucket.com/albums/o651/VIP7513/Facebook/iOS%20Photos/Asianfanfics/taeyang01_zpsc327aea3.jpg

  4. JYJ JaeJoong

  http://img.ohkpop.com/2013/01/24/FG36BL45.jpg

  5. FT Island HongKi

  http://en.korea.com/wegotmarried/files/2013/05/130507-ft-island-honggi-fujii-mina-press-conference-1.jpg

  6. 2AM ChangMin

  http://soompi-1.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/03/changmin_jinwoon.jpg

  7. SHINee JongHyun

  http://kpopconcerts.com/wp-content/uploads/2013/04/SHINee-Jonghyun.jpg

  8. CNBLUE YongHwa

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2013/01/17/48955-cnblue-jung-yong-hwa-happiest-moment-out-of-the-3-years.jpg

  9. MBLAQ G.O

  http://cdn5.mixrmedia.com/user_photos/blog/2013/01/11/a40f5bc6b48cb2ccaab30c90a1852283.jpg

  10. SHINee Onew

  http://pbs.twimg.com/media/A-Ac5S9CMAAIjfL.jpg:large

  11. SS501 YoungSaeng
  12. KyuHyun
  13. YeSung
  14. 2AM JoKwon
  15. RyeoWook Suju
  16. DBSK ChangMin
  17. U-Kiss SooHyun
  18. BEAST YoSeob
  19. JYJ YooChun
  20. CNBLUE JongHyun
  21. 2PM JunSu
  22. DaeSung
  23. B1A4 SanDeul
  24. 2AM Seulong
  25. SungMin Suju
  26. SHINee TaeMin
  27. TEENTOP Niel
  28. DBSK YunHo
  29. 2AM JinWoon
  30. SHINee Key
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 1105 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû