Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Цомог нь хамгийн их зарагдсан эмэгтэй хамтлагууд
 • Цомог нь хамгийн их зарагдсан эмэгтэй хамтлагууд 2 CommentsÄîáàâèë Guest  7.56 PM (2012-08-31)

  Цомог нь хамгийн их зарагдсан эмэгтэй хамтлагуудыг танилцуулж байна. Тасарсан үзүүлэлт гарсан ба SNSD хамтлагийн цомог илт давуу хамгийн их хувь зарагджээ...


  Графикаар үзүүлэв.


  1.SNSD 1,965,201
  2.2NE1 449,025
  3.KARA 418,487
  4.Wonder Girls 355,665
  5.T-ARA 348,610
  6.F(x) 241,771
  7.4 Minute 150,399
  8.Miss A 70,926
  9.Secret 62,113
  10.Sistar 53,514

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-31) Ïðîñìîòðîâ: 817 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  -1  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-02)

  (Zip) | 2012-09-02 | Ням|11.05 AM
  sistar gej t1 hamtlag bainaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-02)

  (Zip) | 2012-09-02 | Ням|11.05 AM
  snsd l ugaasaa 1sd

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû