Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Чи 4minute-ийн Style-ийг хэр сайн мэдэх вэ?
 • Чи 4minute-ийн Style-ийг хэр сайн мэдэх вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.16 PM (2013-04-06)

  733944_573857609300793_440546630_n

  Чи 4minute-ийн Style-ийг хэр сайн мэдэх вэ? Таагаарай....  1.Live stage дээр нь нэг гишүүн нь бугуйндаа зүүдэг. Хэн зүүдэг вэ?

  ga

  2.Нэгэн компаны нээлтэн  дээр өмсдөг. Хэн өмсдөг вэ?

  hyu

  3.MV дээр өмсдөг.Хэн өмсдөг вэ?

  hyun

  4. Цомогны зураг дээрээ нэг нь өмсдөг хэн нь вэ?(Дээгүүрэх подволк нь шүү)

  so

  5. Хамгийн сүүлд гарсан цомог дээр нэг нь өмсдөг  (энэ бараг хамгийн амархан нь байх)

  ji


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 592 | Ðåéòèíã: 2.5/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû