Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Цаашид илүү их нэр хүндтэй болох магадлалтай алдартнууд
 • Цаашид илүү их нэр хүндтэй болох магадлалтай алдартнууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.02 PM (2013-05-06)


  Цаашид илүү их нэр хүндтэй болох магадлалтай залуу алдартнуудыг танилцуулж байна...  1. Lee Jong Suk - Жүжигчин

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/02/campus-10_lee-jong-suk-e1360089390893.jpg

  2. Park Shin Hye - Жүжигчин

  http://img.ohkpop.com/2013/01/02/hi49oO62.jpg

  3. Kim Woo Bin - Жүжигчин

  http://star.koreandrama.org/wp-content/uploads/2011/11/Kim-Woo-Bin-7.jpg

  4. Kim So Eun - Жүжигчин

  http://kimsoeunindonesia.files.wordpress.com/2013/01/eab980ec868cec9d809_prosaic0406.jpg?w=560

  5. Yeo Jin Goo - Жүжигчин

  http://2.bp.blogspot.com/-JBuwgtyR1yU/UQs4Cz09uPI/AAAAAAAAAHY/CzBYmVBqvkU/s640/1357265911.jpg

  6. EXO - Хамтлаг

  http://www.siamzone.com/board/upload/3487/3487182.jpg

  7. Rainbow - Хамтлаг

  http://kpopconcerts.com/wp-content/uploads/2013/01/Rainbow_2013.jpg

  8. Kwanghee - Жүжигчин ZEA-ийн гишүүн

  http://www.nautiljon.com/images/clip/00/62/here_i_am_kwang_hee_version_41626.jpg?0

  9. Ji Chang Wook - Жүжигчин

  http://4.bp.blogspot.com/-x1twpiM3z3A/UFL94WCz0CI/AAAAAAAAIaI/mmS_o5zYJRI/s1600/El-actor-Ji-Chang-Wook-de-Fiver-Fingers-no-tiene-un-tipo-especifico-de-chica-le-gustan-las-chicas-interesantes.jpg

  10. B.A.P - Хамтлаг

  https://lh6.ggpht.com/dOKB73yu53s7AMf9LiUX1D1UEZdB6JNtZRbQ1hYWs3KFEatkJ8hekSgoq1Q-0haoSDDc

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-06) Ïðîñìîòðîâ: 1197 | Ðåéòèíã: 5.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû