Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü BlockB - Nilili Mambo | Монгол хадмал орчуулгатай HD
 • BlockB - Nilili Mambo | Монгол хадмал орчуулгатай HD 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.44 AM (2012-11-07)
  http://25.media.tumblr.com/tumblr_mc0vjnSYt91qk0edpo1_500.png

  Сүүлийн үед K-Pop цахиур хагалж буй дууг монгол орчуулагатай хүргэж байна... Та бүхэн мэднэ байх гэж бодож байна. Enjoy!!!
  Êàòåãîðèÿ: Монгол хадмал | Äîáàâèë: Oliwander (2012-11-07) Ïðîñìîòðîâ: 549 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Yurinaa Dong

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.163.3  |  Огноо: (2012-12-08)

  (Yurinaa) | 2012-12-08 | Бямба|1.41 AM
  yoo bvr soliotoi duu shde vg n ch gsn goyiin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû