Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Баг' - 25-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино
 • 'Баг' - 25-р анги | Онц сонирхолтой 2012 оны шинэ кино 6 CommentsÄîáàâèë Guest  0.46 AM (2012-12-05)

  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-05) Ïðîñìîòðîâ: 888 | Êîììåíòàðèè: 6 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 6


   Сэтгэгдэл: 6
   Нэр: GoKpop

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 6  |  IP: 202.179.20.252  |  Огноо: (2012-12-05)

  (GoKpop) | 2012-12-05 | Лхагва|9.51 PM
  28 ангитай

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 5
   Нэр: Sun Sunny

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 5  |  IP: 180.149.75.87  |  Огноо: (2012-12-05)

  (Sun) | 2012-12-05 | Лхагва|4.06 PM
  heden angitai ym bol ene 7 honogt duusna gehiin.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: zulaa batjargal

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 180.235.182.91  |  Огноо: (2012-12-05)

  (zulaab) | 2012-12-05 | Лхагва|11.43 AM
  ene angin dutuu baigaad baina tee.hezee guitseej oruulah be.

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: dashdeleg

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 203.194.116.69  |  Огноо: (2012-12-05)

  () | 2012-12-05 | Лхагва|9.51 AM
  goy goy

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: GoKpop

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.20.131  |  Огноо: (2012-12-05)

  (GoKpop) | 2012-12-05 | Лхагва|1.29 AM
  Эх сурвалж: Монголын анхны HD Монгол телевиз шүү...

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: йыб

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 180.235.163.10  |  Огноо: (2012-12-05)

  () | 2012-12-05 | Лхагва|1.19 AM
  hurdan bn shuuu

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû