Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü B.A.P Хятадын ‘Yin Yue Tai V-Chart’ шагнал гардуулах ёслолд оролцжээ
 • B.A.P Хятадын ‘Yin Yue Tai V-Chart’ шагнал гардуулах ёслолд оролцжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.26 AM (2013-04-17)


  B.A.P хамтлагийнхан хятадын ‘Yin Yue Tai V-Chart’ шагнал гардуулах ёслолд оролцжээ. Зүгээр ч нэг оролцоод зогсохгүй Шилдэг шинэ хамтлаг гэсэн шагналыг нь авсан байна. Ингээд тэдний хятадрр явах замд нь авсан AirPort Fashion-оос нь хүргэж байна...
  Êàòåãîðèÿ: K-pop Fashion | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 430 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû