Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Ахимаг насны эмэгтэйчүүдийн дунд алдартай Idol-ууд
 • Ахимаг насны эмэгтэйчүүдийн дунд алдартай Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.22 PM (2013-03-12)
   

  Ахимаг насны эмэгтэйчүүдийн дунд алдартай Idol-ууд...

  1. Yoona (SNSD)

  2. Jo Kwon (2AM)

  3. Yuri (SNSD)

  4. Leeteuk (Super Junior)

  5. Nichkhun (2PM)

  6. Daesung (Big Bang)

  7. TOP (Big Bang)

  8. Ga-In (Brown Eyed Girls)

  9. Shindong (Super Junior)

  10. Seohyun (SNSD)

  11. Sunny (SNSD)

  12. Taeyeon (SNSD)

  13. IU

  14. Minho (SHINee)

  15. Goo Hara (KARA)

  16. Boram (T-ara)

  17. Nicole (KARA)

  18. U-know Yunho (TVXQ)

  19. Park Gyuri (KARA)

  20. Kahi (After School)

  21. Jessica (SNSD)

  22. Seungri (Big Bang)

  23. Changmin (TVXQ)

  24. Sohee (Wonder Girls)

  25. Taecyeon (2PM)

  26. UEE (After School)

  27. Taeyang (Big Bang)

  28. Heechul (Super Junior)

  < Гайхам доогуур бичигдсэн одод >

  33. G-Dragon (Big Bang)

  35. Narsha (Brown Eyed Girls)

  59. Suzy (miss A)

  65. Sandara Park (2NE1)

  76. Park Bom (2NE1)

  79. HyunA (4minute)  By: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-12) Ïðîñìîòðîâ: 846 | Ðåéòèíã: 5.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû