Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2013 оны эхний хагасын онцлох алдартнууд
 • 2013 оны эхний хагасын онцлох алдартнууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.33 PM (2013-04-17)

  http://d1i45kki000yqu.cloudfront.net/wp-content/uploads/2013/03/kang-dong-won-jo-in-sung-won-bin.png

  Leespiar Research сайтаас 2013 оны эхний хагасын онцлох алдартай оддыг тодруулжээ...  Эрэгтэй дуучин/хамтлаг

  No.1 – Lee Seung Gi
  No.2 – Psy
  No.3 – Big Bang
  No.4 – Lee Seung Chul
  No.5 – SHINee
  No.6 – Kim Bum Soo
  No.7 – Infinite
  No.8 – Sung Si Kyung
  No.9 – Huh Gak
  No.10 – K.Will

  Эмэгтэй дуучин/хамтлаг 

   
  No.1 – SNSD        
  No.2 – Baek Ji Young
  No.3 – IU
  No.4 – Sistar
  No.5 – Jang Yoon Jung
  No.6 – Lee Hyo Ri
  No.7 – BoA
  No.8 – Lena Park
  No.9 – Ailee
  No.10 – Lee Hi

  Эрэгтэй жүжигчин


  No.1 – Jo In Sung        
  No.2 – Won Bin
  No.3 – Hyun Bin
  No.4 – Lee Byung Hun
  No.5 – Jang Dong Gun
  No.6 – Kwon Sang Woo
  No.7 – So Ji Sub
  No.8 – Song Joong Ki
  No.9 – Ha Jung Woo
  No.10 – Kang Dong Won

  Эмэгтэй жүжигчин


  No.1 – Song Hye Kyo        
  No.2 – Kim Tae Hee
  No.3 – Soo Ae
  No.4 – Kim Hye Soo
  No.5 – Han Hye Jin
  No.6 – Han Hyo Joo
  No.7 – Lee Bo Young
  No.8 – Lee Min Jung
  No.9 – Jun Ji Hyun
  No.10 – Song Ji Hyo

  Инээдмийн эрэгтэй жүжигчин


  No.1 – Yoo Jae Suk        
  No.2 – Kim Jun Hyun
  No.3 – Huh Young Hwan
  No.4 – Kang Ho Dong
  No.5 – Lee Kyung Kyu
  No.6 – Kim Byung Man
  No.7 – Lee Su Geun
  No.8 – Kim Jun Ho
  No.9 – Shin Dong Yub
  No.10 – Kim Ki Ri

  Инээдмийн эмэгтэй жүжигчин


  No.1 – Shin Bora        
  No.2 – Park Mi Sun
  No.3 – Shin Bong Sun
  No.4 – Park Ji Sun
  No.5 – Kim Ji Min
  No.6 – Lee Young Ja
  No.7 – Lee Gyung Sil
  No.8 – Onami
  No.9 – Kim Mi Hwa
  No.10 – Kim Ji Sun  Source: allkpop.com

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-17) Ïðîñìîòðîâ: 849 | Ðåéòèíã: 4.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû