Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ‘2013 Dream Concert‘-ийн улаан хивсэн дээрх Idol-ууд
 • ‘2013 Dream Concert‘-ийн улаан хивсэн дээрх Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.01 AM (2013-05-12)


  ‘2013 Dream Concert‘-ийн улаан хивсэн дээрх одуудыг хүргэж байна. Мөн үзүүлбэрээ үзүүлж байх үеийн зургуудаас давхар оруулсан байгаа...


  Оролцсон хамтлаг дуучид: SHINee, B2ST, INFINITE, 2AM, U-KISS, ZE:A, Girls’ GenerationKARA4minute,T-araSECRETSISTAREXOB1A4RainbowHuh GakGirl’s DaySPEED, BTOBEvoL, мөн VIXX.

  Хөтлөгчидөөр: SHINee’s Onew, KARA’s Hara, болон B2ST’s Doojoon

  Улаан хивсэн дээрх алдартай Idol-ууд

  Үзүүлбэрүүдийн үеэрх Фото зургуудаас:


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-12) Ïðîñìîòðîâ: 872 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû