Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны шилдэг 10 Hallyu одууд
 • 2012 оны шилдэг 10 Hallyu одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.00 PM (2013-04-07)


  2012 оны шилдэг 10 Hallyu оддыг танилцуулж байна...


  [IMG]


  1. 27 votes - Psy

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33400000/NRJ-2013-psy-style-33459092-459-306.jpg

  2. 25 votes - SNSD

  http://4.bp.blogspot.com/-DMhPZGElDXU/UMbma-lfJkI/AAAAAAABJVk/pDDVh6X1A-M/s400/snsd+2013+january+comeback.jpg

  3. 19 votes - Lee Byung Hun (Жүжигчин)

  http://www1.pictures.zimbio.com/bg/Lee+Byung+Hun+Rainy+G+Joe+Retaliation+Premiere+HJ3RzJZPUNel.jpg

  4. 18 votes - Kara

  http://24.media.tumblr.com/6e9563682336b6e99e3293247d32d33b/tumblr_mgpkl8O0Em1rpgsh9o1_500.jpg

  5. 16 votes - Bigbang

  http://wonderhijabi.files.wordpress.com/2013/01/bb_sbsgayo2012_4_large1.jpg

  6-8. 14 votes - Jang Geun Suk, DBSK, Super Junior
  9-10. 8 votes - JYJ, Bae Yong Jun (Жүжигчин)
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-07) Ïðîñìîòðîâ: 769 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû