Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны хамгийн алдартай Топ 40 од
 • 2012 оны хамгийн алдартай Топ 40 од 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.59 PM (2013-03-14)


  Forbes сэтгүүлээс 2012 оны солонгосын хамгийн алдартай топ 40 одуудыг шалгаруулжээ. Уг жагсаалтад жүжигчин, хамтлаг дуучдаас гадна тамирчид багтсан байна...  1. Girls' Generation (хамтлаг)


  2. Big Bang (хамтлаг)


  3. IU (дуучин)


  4. KARA (хамтлаг)


  5. Kim Yu-Na (Уран гулгагч)


  6. Lee Seung Gi (жүжигчин. дуучин)


  7. Park Ji Sung (Хөлбөмөгчин)


  8. Kim Tae Hee (жүжигчин)


  9. BEAST (хамтлаг)


  10. Park Tae Hwan (тамирчин)


  11. 2PM (хамтлаг)


  12. Kang Ho Dong (Хөтлөгч)


  13. JYJ (хамтлаг)


  14. Shin Se Kyung (жүжигчин)


  15. TVXQ (хамтлаг)


  16. Super Junior (хамтлаг)


  17. T-ara (хамтлаг)


  18. Shin Soo Choo (тамирчин)


  19. Yoo Jae Suk (инээдмийн жүжигчин, Хөтлөгч)  20. Lee Chung Yong (Тамирчин)

  21. So Ji Sub (жүжигчин)

  22. Lee Dae Ho (Тамирчин)

  23. Park Min Young (жүжигчин)

  24. Park Joo Young (Тамирчин)

  25. Cha Seung Won (жүжигчин)

  26. Kim Hyun Joong (жүжигчин, дуучин)

  27. Song Joong Ki (жүжигчин)

  28. Park Shi Hoo (жүжигчин)

  29. Lee Min Jung (жүжигчин)

  30. Han Hyo Joo (жүжигчин)

  31. Shin Min Ah (жүжигчин)

  32. Uhm Tae Woong (жүжигчин)

  33. CN Blue (Хамтлаг)

  34. Ha Ji Won (жүжигчин)

  35. Lee Kyung Gyu (инээдмийн жүжигчин)

  36. Lee Hyori (дуучин)

  37. Won Bin (жүжигчин)

  38. Rain (жүжигчин)

  39. Kim Soo Hyun (жүжигчин)

  40. Lee Min Ho (жүжигчин)


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-14) Ïðîñìîòðîâ: 1192 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû