Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 оны агентлагуудын цомог борлуулалтын үр дүн
 • 2012 оны агентлагуудын цомог борлуулалтын үр дүн 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.37 AM (2013-03-12)

  2012 оны агентлагуудын цомог зарсан үр дүн гарсан байна.
  1. 15% YG
  2. 8% Busker Busker
  3. 8% Cube
  4. 5,8% JYP
  5. 5% CCM
  6. 4,8% Starship
  7. 4,7% LOEN
  8. 4,1% SM
  9. 3,6% FNC
  10. 2,3% YMC
  11. 2,1% Amoeba Culture
  12. 1,5% PEN
  13. 1,4% Nega Network
  14. 1,4% CS Happy
  15. 1,3% WS
  16. 1,1% Top Media
  17. 1% Jellyfish
  18. 0,98% Pledis
  19. 0,8% Music Farm
  20. 0,8% Woolim
  21. 0,79% Quan
  22. 23,53% Бусад

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-12) Ïðîñìîòðîâ: 544 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû