Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд хамгийн их сурталчилгаанд тоглосон одууд
 • 2012 онд хамгийн их сурталчилгаанд тоглосон одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.26 PM (2013-01-28)


  2012 онд хамгийн олон сурталчилгаанд тоглосон одуудыг хүргэж байна. Мөн 2011, 2010, 2009 онд хамгийн их сурталчилгаанд тоглосон одуудыг хамтад нь орууллаа...

  2012 онд хамгийн их CF буюу реклам сурталчилгаанд тоглосон одууд

  1. SNSD (31)
  2. Kim Soo Hyun (25)
  3. Kim Tae Hee (25)
  4. Yoona (23)
  5. Kim Yuna (21)
  6. Kim Jun Hyun (21)
  7. Big Bang (19)
  8. Psy (19)
  9. Gong Yoo (18)
  10. Seohyun (18)

  2011

  1. SNSD (36)
  2. Lee Seung Gi (32)
  3. Won Bin (29)
  4. Hyun Bin (28)
  5. IU (20)
  6. Lee Na Young (18)
  7. Kim Soo Hyun (18)
  8. Shin Min Ah (17)
  9. Kim Tae Hee (17)
  10. Big Bang/2NE1 (17)

  2010

  1. Lee Seung Gi (30)
  2. Kim Yuna (28)
  3. SNSD (25)
  4. Rain (21)
  5. Shin Min Ah/Lee Na Young (20)
  7. 2PM (19)
  8. Kim Hye Soo (17)
  9. Han Ye Seul (15)
  10. Han Hyo Joo/Kim Hee Ae/Hwang Jung Eum (14)

  2009

  1. Lee Min Ho (19)
  2. SNSD (16)
  3. Kim Yuna (14)
  4. Kim Bum (13)
  5. Kim Tae Hee, Lee Seung Gi (12)
  7. Rain, Yoo Seung Ho, Lee Hyori (11)
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-28) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû