Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 KBS драма шагнал гардуулах ёслолын "шилдэг хос"-д нэр дэвшигчид
 • 2012 KBS драма шагнал гардуулах ёслолын "шилдэг хос"-д нэр дэвшигчид 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.07 AM (2012-12-21)


  12-р сарын 31-нд KBS TV энэ оны драмануудийн шилдэгийг шалгаруулах 2012 KBS драма шагнал гардуулах ёслолоо зохион байгуулна.

  Шилдгүүдийг тодруулахдаа тэд 40% үзэгчдийн санал, 40% сэтгүүлчдийн санал, 20% судлаачдын санал тус бүрээр тодруулах бөгөөд Мөн тэд энэ шагнал гардуулах ёслолын "2012 оны шилдэг хос" шагналд нэр дэвшсэн хосуудыг гаргажээ.


  1. 'Big' драмагаар Gong Yoo, Lee Min Jung
  2. 'Big' драмагаар Baek Sung Hyun, Suzy
  3. 'Haundae Lovers' драмагаар Kim Kang Woo, Jo Yeo Jung
  4. 'Oohlala Couple' драмагаар Shin Hyun Joon, Kim Jung Eun
  5. 'The Equator Man' драмагаар Um Tae Woong, Lee Bo Young
  6. 'Bridal Mask' драмагаар Joo Won, Jin Se Yeon
  7. 'Bridal Mask' драмагаар Joo Won, Park Ki Woong
  8. 'Nice Guy' драмагаар Song Joong Ki, Moon Chae Won
  9. 'Jeon Woo Chi' драмагаар Cha Tae Hyun, UEE
  10. 'You Who Rolled in Unexpectedly' драмагаар Yoo Jun Sang, Kim Nam Joo
  11. 'You Who Rolled in Unexpectedly' драмагаар Kim Sang Ho, Shim Yi Young
  12. 'You Who Rolled in Unexpectedly' драмагаар Lee Hee Jun, Jo Yun Hee
  13. 'My daughter Soyeong' драмагаар Lee Sang Yoon, Lee Bo Young
  14. 'Love Love' драмагаар Oh Chang Suk, Hwang Sun Hee

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-21) Ïðîñìîòðîâ: 747 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.25.195  |  Огноо: (2012-12-23)

  (arma) | 2012-12-23 | Ням|3.12 PM
  joowon seyeon , joowon kiwoong nar goe

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû