Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Жүжигчин Kang Sora Leeteuk-ийн төрсөн өдрөөр үнсэлт бэлэглэжээ
 • Жүжигчин Kang Sora Leeteuk-ийн төрсөн өдрөөр үнсэлт бэлэглэжээ 2 CommentsÄîáàâèë Guest  12.15 PM (2012-07-13)


  Жүжигчин Kang Sora Leeteuk-ийн төрсөн өдрөөр үнсэлт бэлэглэжээ...

  ‘We Got Married‘ шоуны 7-р сарын 7-ны дугаар дээр Kang Sora Leeteuk-т Оройн хоол хийж өгч төрсөн өдрийг нь хамт тэмдэглэсэн байна. 


  http://wgmleeteukandkangsora.files.wordpress.com/2012/07/leeteuk_kang_so_ra_dinner_wgm_120707.jpg

  http://images.kpopstarz.com/data/images/full/2012/07/07/22604.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-13) Ïðîñìîòðîâ: 1088 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: zaya naymdavaa

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.126.91.155  |  Огноо: (2012-08-04)

  (eegii9919) | 2012-08-04 | Бямба|1.59 AM
  ene emegtei ni dream high2 dr toglodog mon uu...yasan hoorhon yum be?

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.130  |  Огноо: (2012-08-02)

  (Мичид) | 2012-08-02 | Пүрэв|8.49 PM
  yun xoopxiin be facepalm

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû