Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Үзэгчдийг байлдан дагуулж байсан үе үеийн шилдэг драма
 • Үзэгчдийг байлдан дагуулж байсан үе үеийн шилдэг драма 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.41 AM (2013-05-07)


  Үзэгчдийг жинхэнэ утгаар нь байлдан дагуулж байсан үе үеийн шилдэг драма-уудыг танилцуулж байна...  1. First Love (KBS2) ………………………………….. 65.8% (Apr. 20, 1997)
  2. What is Love (MBC) ………………………………. 64.9% (May 24, 1992)
  3. Sandglass (SBS) …………………………………….. 64.5% (Feb. 6, 1995)
  4. Heo Joon (MBC) ……………………………………. 63.7% (June 27, 2000)
  5. Sunny Place of Youth (KBS2) …………………. 62.7% (Nov. 12, 1995)
  6. You and I (MBC) ……………………………………. 62.4% (Apr. 12, 1998)
  7. The Son and the Daughter (MBC) …………… 61.1% (Mar. 21, 1993)
  8. Taejo Wang Geon (KBS1) ………………………. 60.2% (May 20, 2001)
  9. Eyes of Dawn (MBC) ……………………………… 58.4% (Feb. 6, 1992)
  10. Dae Jang Geum (MBC) …………………………. 57.8% (Mar. 23, 2004)
  11. Lovers in Paris (SBS) …………………………….. 57.6% (Aug. 15, 2004)
  12. See and See Again (MBC) ………………………. 57.3% (Oct. 12, 1998)
  13. Truth (MBC) …………………………………………. 56.5% (Feb. 24, 2000)
  14. Jealousy (MBC) …………………………………….. 56.1% (July 21, 1992)
  15. Even When the Wind Blows (KBS1) ………… 55.8% (Feb. 26, 1996)
  16. Bathhouse Men (KBS2) ………………………….. 53.4% (Aug. 25, 1996)
  17 (tied) Gook Hee (MBC) ……………………………. 53.1% (Nov. 16, 1999)
  17 (tied) Trap of Youth (SBS) ……………………….. 53.1% (Apr. 15, 1999)
  19. Tomato (SBS) ………………………………………… 52.7% (June 3, 1999)
  20. M (MBC) ……………………………………………….. 52.2% (Aug. 30, 1994)
  21. Season of the Storm (MBC) …………………….. 52.1% (Dec. 22, 1993)
  22. Jumong (MBC) ………………………………………. 51.9%* (Mar. 6, 2007)
  23. Rustic Period (SBS) ……………………………….. 51.8% (Dec. 9, 2002)
  24. My Mother’s Sea (MBC) …………………………. 51.6% (Dec. 26, 1993)
  25. Baker King Kim Tak Gu (KBS2) ………………. 50.8%* (Sept. 16, 2010)
  26. My Name is Kim Sam Soon (MBC) ………….. 50.5%* (July 21, 2005)
  27. The Legend of Ambition (KBS2) ……………… 50.2% (Oct. 25, 1998)
  28. Ladies of the Palace (SBS) ………………………. 49.9% (Nov. 13, 2001)
  29. My Son’s Woman (MBC) …………………………. 49.7% (Feb. 22, 1994)
  30. Unexpected You ( KBS2 ) ......................................... 49.7% ( Sep 9, 2012 )
  31. Tears of the Dragon (KBS1) …………………….. 49.6% (May 30, 1998)
  32. Star in My Heart (MBC) ………………………….. 49.3% (Apr. 29, 1997)
  33. Famous Princesses (KBS2) ………………………. 49.2% (Dec. 31, 2006)
  34. Ambition (MBC) ……………………………………… 49.0% (Feb. 23, 1994)
  35. (tied) The Moon of Seoul (MBC) ……………….. 48.7% (Mar. 27, 1994)
  36.(tied) The Tie that Binds (KBS1) ………………… 48.7% (Dec. 11, 1997)
  37. Last Match (MBC) …………………………………….. 48.6% (Feb. 22, 1994)
  38. The Sons of Sol Pharmacy (KBS2) ……………… 48.6%* (Oct. 11, 2009)
  39. All About Eve (MBC) …………………………………. 48.3% (July 6, 2000)
  40. How About Your Husband? (SBS) ………………. 48.2% (May 25, 1993)
  41. Cinderella (MBC) ……………………………………….. 48.0% (July 13, 1997)
  42. Miss Mermaid (MBC) ………………………………….. 47.9% (Feb. 5, 2003)
  43. All In (SBS) …………………………………………………. 47.7% (Apr. 3, 2003)
  44. (tied) Until We Love (KBS1) …………………………. 47.1% (Feb. 27, 1997)
  45.(tied) Shining Inheritance (SBS) ……………………. 47.1%* (July 26, 2009)
  46. My Rosy Life (KBS2) ……………………………………. 47.0%* (Oct. 12, 2005)
  47. The Moon That Embraces The Sun ...................47.0% (Mar 1,2012)
  48. Pilot (MBC) ………………………………………………….. 46.2% (Nov. 2, 1993)
  49. Autumn In My Heart ( KBS2 ) ............................................................... 46.1 ( Oct, 2000)
  50. Family Wealthy of Daughters (KBS2) …………….. 45.9% (Jan. 22, 1995)
  51. Last War (MBC) ……………………………………………. 45.5% (Sept. 7, 1999)  Ингээд дээр драма-уудаас GoKpop.Org онцолж байна...


  #1  FIRST LOVE ( 1996 ) Анхны хайр

  #3


  SANDGLASS ( 1995 ) Элсэн цаг бас л гоё драма

  #10  DAE JANG GEUM ( 2004 )
  Lee Young Ae and Ji Jin He. 

  #11


  LOVERS IN PARIS ( 2004 )

  #22


  JUMONG ( 2007 )

  #25


  BAKER KING, KIM TAK GOO ( 2010 )

  #26


  MY LOVELY SAM SOON ( 2005 )

  #30


  Unexpected You ( 2012 )

  #39


  ALL ABOUT EVE ( 2000 )

  #43


  ALL IN ( 2003 )
  Song hye Kyo and Lee Byung heon ( Энэ миний хувьд үнэхээр гоё драма үзээд үзээд уйдахгүй )

  #44


  SHINING INHERITANCE ( 2009 )
  Han Hyo Joo and Lee Seungi.

  #47  THE MOON THAT EMBRACES THE SUN ( 2012 он )
  Han Ga In and Kim So Hyun. 

  #49

  Autumn-imh.jpg

  AUTUMN IN MY HEART ( 2000 он )
  Энэхүү драма алдартай Hallyu одууд болох, Song Seung Heon, Song Hye Kyo болон Won Bin нар тоглож байсан билээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 893 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû