Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Youtube сайтад хамгийн их үзэгдсэн кпоп бичлэгүүд
 • Youtube сайтад хамгийн их үзэгдсэн кпоп бичлэгүүд 3 CommentsÄîáàâèë Guest  8.59 PM (2012-11-06)


  Youtube сайтад хамгийн их үзэгдсэн Кпоп бичлэгүүдийн жагсаалтыг хүргэж байна...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-06) Ïðîñìîòðîâ: 740 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 3


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: bigbang

  -1   Spam
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 80.250.8.252  |  Огноо: (2012-11-08)

  () | 2012-11-08 | Пүрэв|3.48 AM
  ter eee gedeg sumtai gar ene chin 2012 ond garsan kpop duu nar malaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: eee

  -1   Spam
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 203.194.115.23  |  Огноо: (2012-11-07)

  () | 2012-11-07 | Лхагва|11.29 AM
  shaal hudlaa shaasan snsd giin hed hed klip ni 80 say 70 say 50 heden say ntr bna shde ted nar ni baihgui bna hsde

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.233  |  Огноо: (2012-11-06)

  () | 2012-11-06 | Мягмар|10.42 PM
  wow ma yg uneheer mundag entertainment shvv
  amjilt YG YG YG

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû