Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD YoonA “Ард Түмний Анхны Хайр” болсон байна
 • SNSD YoonA “Ард Түмний Анхны Хайр” болсон байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.01 AM (2013-03-30)
  http://allkpop.do.am/_nw/18/29241935.jpg

  YoonA MNET -ээс явуулсан "Хэн Ард Түмний Анхны Хайр вэ?” гэдэг санал асуулга д ялж.
  "Ард Түмний Анхны Хайр” болсон байна.


  1т YoonA 42,3%

  IMAGE2$

  2т miss A Suzy 22,1%
  3т Moon Geun Young 16,2%
  4т IU 11,8%
  5т Lee Hyo Ri 5%
  6т Song Hye Kyo 2,6%
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: okojo (2013-03-30) Ïðîñìîòðîâ: 650 | Ðåéòèíã: 3.0/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû