Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü UEE-гийн биеийн фигур ахин нэтизэнгүүдийг гайхшрууллаа
 • UEE-гийн биеийн фигур ахин нэтизэнгүүдийг гайхшрууллаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  6.55 PM (2013-04-13)

  Дээрхи зураг нь сурталчилгааны зураг авалтын үеэрх зураг бөгөөд төгс биеийн харьцаа,таарсан биеийн фигур нь нэтизэнгүүдийг гайхшруулаад байна.

  Нэтизэнгүүд, "After School-ийн амралтын үеэр UEE нилээн их хичээллэсэн бололтой,” "Гайхалтай харагдаж байна,” "Ийм эрүүл биенийхээ нууцыг бидэнд хэлэл дээ.” гэхчлэн бичжээ.

  Мөн After School-ынхан одоогоор 5 сард эргэн ирэхээр Brave Brothers -тай хамтран ажиллаж байгаа юм.  source: http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-13) Ïðîñìîòðîâ: 838 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû