Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Тайзан дээр үзүүлбэрээ хамгийн сайн үзүүлдэг эмэгтэй хамтлаг
 • Тайзан дээр үзүүлбэрээ хамгийн сайн үзүүлдэг эмэгтэй хамтлаг 3 CommentsÄîáàâèë Guest  11.00 PM (2012-07-10)

  Японд тайзан дээр үзүүлбэрээ хамгийн сайн үзүүлдэг эмэгтэй хамтлаг гэсэн санал асуулга явагджээ. Энэхүү санал асуулгад японы хамтлагаас гадна солонгосын Kara, болон SNSD нар оржээ...  5
  . SPEED - Япон

   

  http://yeinjee.com/wp-content/uploads/2009/05/japan-speed-003.jpg

   

  4. KARA

   

  http://cdn2.mixrmedia.com/wp-uploads/ningin/blog/2011/12/kara2.jpg

  3. Perfume - Япон

  http://userserve-ak.last.fm/serve/500/27222819/Perfume+RockinonJAPAN.jpg

  2. E-Girls - Япон

  http://www.kpoplove.com/site/files/attach/images/55/223/008/egirl_02.jpg

  1. SNSD

  http://popseoul.files.wordpress.com/2010/04/snsd_100426.jpg?w=500&h=350


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-10) Ïðîñìîòðîâ: 1339 | Êîììåíòàðèè: 3 | Ðåéòèíã: 2.4/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.179.10.54  |  Огноо: (2012-09-30)

  (Zip) | 2012-09-30 | Ням|2.33 PM
  medeeej snsd
  hamgiin sain anhnii medee bailaaa

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Liv

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 94.23.1.28  |  Огноо: (2012-08-27)

  () | 2012-08-27 | Даваа|1.04 PM
  I never tohhgut I would find such an everyday topic so enthralling!

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû