Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Солгой гартай алдартнуудыг танилцуулж байна
 • Солгой гартай алдартнуудыг танилцуулж байна 2 CommentsÄîáàâèë Guest  0.04 AM (2012-08-17)

  Солгой гартай алдартнуудыг танилцуулж байна


  1.Kim Soo Hyun

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  2.JB

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  3.Nickhun

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  4.Block B Zico

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

   5.Jonghyun

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  6.Kahi

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  7.Hyoyeon

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  8.Seo In Young

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  9.Block B’s Jaehyo*

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  10.Park Shin Hye

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  11.JYJ’s Park Yoo Chun*

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  12.Wonder Girls’ Hyelim

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  13.MBLAQ’s Seungho*

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  14.DBSK’s Yunho*

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  15.Shin Se Kyung*

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

   16.JYJ’s Junsu*

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  17.Tiffany

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  18.Heechul

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!

  19.MBLAQ’s G.O.

  Happy International Left-Handers Day! Check Out Which Celebs Are Lefties!


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-17) Ïðîñìîòðîâ: 1157 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 202.9.47.132  |  Огноо: (2012-10-16)

  (Zip) | 2012-10-16 | Мягмар|0.03 AM
  bi bol kim soo hyun ,jb,hyoyeon,tiffany,shin se kyung

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  -1  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.177  |  Огноо: (2012-10-15)

  (Zip) | 2012-10-15 | Даваа|7.05 PM
  би солгой

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû