Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн 'SM Entertainmet'-тай хийсэн гэрээний заалт
 • SNSD-ийн 'SM Entertainmet'-тай хийсэн гэрээний заалт 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.51 PM (2013-02-06)


  SNSD-ийн 'SM Entertainmet'-тай хийсэн гэрээний заалтуудаас хүргэж байна...


  SNSD-ийн SM-тэй байгуулсан гэрээний хугацаа:

  -Yuri-гийн SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ түүнийг 28 нас хүртэл 9 жилийн хугацаатай. Тэр одоо 24 настай.
  - Yoona-гийн SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ түүнийг 34 нас хүртэл 15 жилийн хугацаатай. Тэр одоо 23 настай.
  - Jessica-гийн SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ түүнийг 28 нас хүртэл 9 жилийн хугацаатай. Тэр одоо 24 настай.
  - Sooyoung-ны SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ түүнийг 23 нас хүртэл 5 жилийн хугацаатай. Тэр одоо 23 хүрч байгаа.

  - Taeyeon-ны SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ түүнийг 34 нас хүртэл 15 жилийн хугацаатай. Тэр одоо 24 настай.

  - Hyoyeon, Tiffany, Seohyun нарын SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ SNSD-г тарах хүртэл хүчинтэй.

  - Sunny-гийн SM Entertainment-тай байгуулсан гэрээ ХУГАЦААГҮЙ. Учир нь түүний авга ах SM-ийг үүсгэн байгуулагч Lee Soo Man юм байна. Тиймээс Sunny гэрээний тал дээр давуу эрхтэй ба хүссэн үедээ гэрээгээ цуцлах боломжтой.

  За нэг иймэрхүү. Sooyoung-ных дуусч байгаан байна. Гэхдээ сунгаж болох байлгүй дээ.

  Мөн SM-ийг уран бүтээлчдээ монждог гэж байсан. Нэг ийм зүйл оллоо. Үнэн худлыг бүү мэд.

  Гэрээнд зааснаар:

  • Уран бүтээлчдэд хайр дурлалын асуудал хориотой.
  • Энт доторх зүйлсийг гадны хэн нэгэнд задруулах хориотой.
  • Жилд ядаж 2 цомог гаргах ёстой.
  • Гэрээний хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө шинэ цомог гаргах ёстой.
  • Хувийн шалтгаанаар үйл ажиллагаанд оролцоогүй хугацааг гэрээний хугацаан дээр нэмэн сунгаж тооцно.
  • Менежерийн цалин хөлс, хоол болон бас бус зүйлсийг уран бүтээлчид хувиасаа олгоно.
  • Цомгоо 50000-100000 хувь борлуулвал ашгийн 2%-ийг, 100000-200000 хувь борлуулвал ашгийн 3%-ийг, 200000 ба түүнээс дээш хувь борлуулвал ашгийн 5%-ийг уран бүтээлчдэд хуваан олгоно. \Энэ DBSK-ийн гэрээн дээр байсан, бусад нь ямар гэдгийг сайн мэдэхгүй юм\
  • Менежерийнхээ зааврыг даган мөрдөх ёстой бөгөөд гэрээг өөрчлөх эрхгүй.
  • Тухайн нэвтрүүлгийн байнгын зочин биш бол хөлс олгохгүй.
  • Өөр энтертайнмент руу шилжвэл SME-тэй гэрээ байгуулсан хугацаандаа давхар орлогоо төлж байх ёстой.

  Ерөнхийдөө иймэрхүү заалтууд байдаг юм байна. SM-ийн хүнд хэцүү бэлтгэл сургуулилт, хатуу гэрээнээс болж шилжсэн, урлагийн ертөнцийг орхисон хүмүүс олон байдаг.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-06) Ïðîñìîòðîâ: 652 | Ðåéòèíã: 3.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû