Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн гишүүдийг хамгийн алдартайгаар нь жагсаавал
 • SNSD-ийн гишүүдийг хамгийн алдартайгаар нь жагсаавал 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.43 AM (2013-06-05)


  SNSD-ийн гишүүдийг хамгийн алдартайгаар нь жагсаавал...  1) Taeyeon

  http://snsdpics.com/wp-content/uploads/2013/03/taeyeon-birthday-20s.jpg

  2) YoonA

  http://dearhyoyeon.com/wp-content/uploads/2013/05/Yoona-SNSD-2013-New-Hairstyles.jpg

  3) Tiffany

  http://3.bp.blogspot.com/-GBqVYRcv-6Q/UR3z2jLe8wI/AAAAAAABbCc/lwibdH-OPA4/s1600/snsd+tiffany+selca+picture.jpg

  4) Seohyun

  http://img.ohkpop.com/2012/12/18/kp45yK98.jpg

  5) Jessica

  http://25.media.tumblr.com/49ed83549398be71499ba7771e06472d/tumblr_mgmk3kwAJg1qitdj1o1_500.jpg

  6) Yuri

  http://okpopgirls.rebzombie.com/wp-content/uploads/2013/01/SNSD-Yuri-I-Got-a-Boy-MCD-1.jpg

  7) Sunny

  http://fashdloops.com/wp-content/uploads/2012/12/Cute-Photos-Sunny-SNSD-Style.png

  8) Sooyoung

  http://9s.twbbs.org/images/9sevent/121112_9sevent_SY_BlukEvent/main.jpg

  9) Hyoyeon

  http://24.media.tumblr.com/464062c2ae500c10a253b4f3cd516698/tumblr_mg0fljdojz1qc7riro1_500.jpg

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-05) Ïðîñìîòðîâ: 1098 | Ðåéòèíã: 3.8/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû