Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü ’Seoul Music Awards’-ийн ялагчид тодорлоо
 • ’Seoul Music Awards’-ийн ялагчид тодорлоо 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.35 AM (2013-02-01)

  1-р сарын 31-нд Сөүлийн Olympic Park-д 22-дахь удаагын ’Seoul Music Awards’ болж ялагчидаа тодрууллаа.  ▲ Daesang (Хамгийн том шагнал)

  Psy

  ▲ Bonsang (Main Prize)

  Super Junior | Epik High | f(x) | 2NE1 | Huh Gak | SHINee | miss A | Psy | SISTAR | Big Bang | Lee Seung Gi | SECRET

  =====

  ▲ Шилдэг шинэ Artist

  EXO-K | Ailee | B.A.P | Lee Hi

  ▲ High1/Mobile Popularity

  Lee Seung Gi | SHINee

  ▲ Performance Culture Award

  Kim Jang Hoon

  ▲ Record of the Year

  G-Dragon – ‘One of a Kind

  ▲ Digital Record of the Year

  SISTAR – ‘Alone

  ▲ Hallyu Special Award

  Super Junior

  ▲ R&B/Ballad Award

  K.Will

  ▲ Hip Hop/Rap Award

  Double K

  ▲ Best OST Award

  CNBLUE‘s Jonghyun


  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners2.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners3.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners4.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners5.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners6.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners7.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners8.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners9.jpg

  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2013/01/20130131_seoulmusicawards_winners10.jpg


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-01) Ïðîñìîòðîâ: 610 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû