Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'SBS Inkigayo' дээр T-ara - 'Sexy Love' дуугаараа
 • 'SBS Inkigayo' дээр T-ara - 'Sexy Love' дуугаараа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  6.01 PM (2012-09-09)


  'SBS Inkigayo' 9-р сарын 9-ны дугаар дээр T-ara хамтлагийнхан "Sexy Love дуугаараа comeback-ээ хийсэн байна. Мөн шинэ хөвгүүдийн хамтлаг болох 24K. болон шинэ охидын хамтлаг болох Nep нар дебютээ хийжээ...

  Comeback Special (Онцлох)


  T-ara – ” Sexy Love "


   
  Мөн бусад үзүүлбэрээ үзүүлсэн хамтлаг дуучид:


  Kara- "Pandora”
  ZE:A – "PHOENIX”
  B.A.P – "Crash”
  FIESTAR – "Vista”
  Tasty- "You Know Me”
  Phantom – "Burning”
  VIXX – "Rock Ur Body”
  Eru – "I Hate You” featuring Simon”
  AOA – "Elvis”
  C-Clown – "Solo”
  J-Min – "Stand Up”
  Rumble Fish – "Don’t Be Like That”
  Two X – "Double Up”
  December – "She’s gone”
  Solbi – "Ottogi”
  EXID- "I Feel Good”
  Skarf- "Oh Dance”
  Crispi Crunch – "Men Bong Time (feat.SORA)”
  Nep – "DoRaDoRa”
  EvoL – "We Are A Bit Different”
  24K – "Hurry Up”
  Êàòåãîðèÿ: Тоглолт шоу MV | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-09) Ïðîñìîòðîâ: 927 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: gokpop

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.126.89.165  |  Огноо: (2012-09-11)

  () | 2012-09-11 | Мягмар|3.36 AM
  tara ugaasaa delhiin nomer 1 hamtlag

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû